Loading...

הבלוג שלנו

אי הרשעה בפלילים

קיימים מקרים בהם ניתן לסיים הליך פלילי שנפתח כנגד נאשם פלוני "באי הרשעה" ללא רישום פלילי או ביטול מלא של ההרשעה.

אדם שלדוגמא נקלע לסיטואציה שגררה אחריה כתב אישום פלילי, וזוהי הפעם הראשונה שפלוני ניצב בפני אישום,גם אם נראה לפלוני שכל הראיות, המסקנות והסיטואציה מצביעה באופן חד משמעי שפלוני אשם, עדיין ישנה אפשרות, בנסיבות חריגות, לסיים את ההליך הפלילי, בבית המשפט, באופן שבו יקבע שלא יוכתם שמו של פלוני במרשם הפלילי.

השלכות של הרשעה פלילית וחשיבות סיום הליך פלילי ללא הרשעה
ברור הדבר שעבריין לשעבר, או אדם שהואשם לא פעם בעבירה פלילית, ושמו כבר הוכתם בעבר אינו מייחס את אותה החשיבות כמו אדם ללא עבר פלילי, אדם שלעולם לא הורשע בעבירה פלילית יחשוש באופן רב יותר מן אדם שכבר הורשע בעבר בהליך פלילי, ללא קשר והתייחסות לעונש שיוטל על אדם ללא עבר פלילי, הדבר עלול לפגוע בדימויו העצמי או בפרנסתו וכו'.

יצוין כי, הרשעה בפלילים לא פעם חסמה את האפשרות של פלוני לעסוק בעיסוק, הטעון רישיון בדין, כמו למשל ראיית חשבון, רפואה, וכמובן שעריכת דין), זאת ועוד, הדבר עלול לסכל קבלתו של פלוני לעסוק במשרה, שעניינה בסקטור הציבורי או במערך הביטחון ועוד.
החוק אינו מתיר לרוב המעסיקים בשוק לעיין במרשם הפלילי של פלוני הרוצה להתקבל לעבודה, וזאת כפוף לחריגים, לא פעם מנצלים המעסיקים לרעה את זכאותו של כל אדם לעיין במרשמו שלו הוא, ודרושים, מפלוני, להציג בפניהם מידע ו\או את המרשם עצמו (להלן :" תעודת היושר").
אם לא יעשה פלוני כן, מפצירים בפניו שהדבר מהווה תנאי לבחינת העסקתו במקום הרלוונטי.

"המסלולים האלטרנטיביים לאי הרשעה בפלילים- לעיתים ישנה אפשרות לסיים את עניינו של פלוני ללא הרשעה במרשם הפלילי- וליתן עונש חלופי- שנקרא 
"שירות לתועלת הציבור" ו\או "העמדת פלוני בפני שירות מבחן". 
-	אדם שהורשע  בעבירה שיוחסה לו, אם בית המשפט ישתכנע כי הנאשם יכול לשאת את העונש באמצעים חלופיים שלעיל, ככלל, יותנה הדבר, בתסקיר מבחן ובהמלצה חיובית של קצין המבחן, שתוגשנה לבית המשפט.

-	השירות המשפטי שאנו מעניקים בין היתר מעניק למיוצגים על ידנו, הכנה של פלוני לפגישות עם שירותי המבחן, חשיבותה של ההכנה, לא פעם הובילה להמלצה חיובית של שירותי המבחן לבית המשפט ובכך, הסתיים ההליך הפלילי של פלוני ללא הרשעה בפלילים.  

-	לרשות הסנגור עומדים כלים נוספים, ואופציות אחרות מול רשות התביעה הרלוונטית.

-	הדבר מוסדר בחוק סדר הדין הפלילי בסעיף 192א' [ חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב התשמ"ב- 1982]. – תחת הנושא "ביטול הרשעה".
"הרשיע בית המשפט את הנאשם, ולפני מתן גזר הדין ראה שיש מקום לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, ללא הרשעה, רשאי הוא לבטל את ההרשעה ולצוות כאמור".
-	בית המשפט בבואו ליתן צו ללא הרשעה, בין אם בהסדר טיעון ובין אם בהכרעת דינו, ישקול שיקולים רבים, כמו למשל, האם מדובר בעבירה ראשונה שביצע פלוני, בית המשפט ייתן חשיבות לנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, ובכלל כל נסיבה מקלה אחרת.
הקו המנחה הוא, כי בית המשפט בדרך כלל יבחן את היחס בין הנזק הצפוי מההרשעה בדין לבין חומרת העבירה, ואם מצא שאין יחס סביר ביניהם, יטה בית המשפט שלא להרשיע את הנאשם, ויסתפק בהטלת צו מבחן, או שירות לתועלת הציבור.

השאר תגובה