Loading...

הבלוג שלנו

עיכוב הליכים בתיק הפלילי

בכל עת לאחר הגשת כתב אישום, ולפני הכרעת הדין- רשאי היועץ המשפטי לממשלה בהודעה מנומקת,לבית המשפט לעכב את ההליכים : הוגשה הודעה כאמור, יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט.

היועץ המשפטי, יעשה שימוש בסמכות זו- במקרים שונים, כך למשל, כאשר נראה צודק  "ללכת לקראת הנאשם"; עיכוב הליכים יכול שייעשה ממספר סיבות כגון: חולי של הנאשם, נסיבות אישיות וכיוצב'.


•	חידוש הליכים שעוכבו :
היועץ המשפטי לממשלה ייתן הודעה בכתב לחדש את ההליכים בעניינו של פלוני  בטרם חלפו התקופות שלהלן :  

•	בעבירה מסוג פשע – 5 
•	בעבירה מסוג עוון – 1
•	בעבירה מסוג - חטא – לא ניתן לחדש.

יצוין, כי אם כבר עוכבו הליכים פעם אחת, התחדשו ועוכבו שוב, לא ניתן לחדשם עוד.
היועץ המשפטי לממשלה, שוקל שיקולים רבים בבואו להחליט אם לאפשר עיכוב הליכים בעניינו של פלוני, ביניהם שוקל היועמ"ש שיקולי מערכת, שיקולים הנוגעים לנאשם, שיקולים הנוגעים לנפגע העבירה ועוד רבות. החלטה זו היא החלטה מאוד חשובה ובעלת חשיבות שנוגעת בד"כ למספר נוגעים בדבר, שכן לא בכדי העניק המחוקק את סמכות זו לידי אדם בעל סמכות, כמו היועמ"ש.
במקרים מתאימים, פועל משרדינו בכדי להביא את היועץ המשפטי לממשלה למסקנה כי המדובר במקרה המצריך התערבות וצודק יהא להורות על עיכוב הליכים בתיק.

השאר תגובה