Loading...

הבלוג שלנו

תביעה נגררת

הליך שנסתיים בפסק דין חלוט ומרשיע, מקנה אפשרות לקרבן העבירה, לבקש מבית המשפט, לדון בתביעה כנגד הנאשם לאחר שהלה הורשע בפלילים, בתביעה אזרחית שבד"כ תעסוק בפיצויים שיחייבו את הנאשם על הנזק שגרם למתלונן או לנפגע העבירה.
הפרוצדורה מחייבת לפעול במהירות, וזאת בתוך 90 ימים לאחר שפסק הדין בעניינו של פלוני הפך חלוט ומרשיע, כמו כן, ישנן בדיקות שצריך לערוך בטרם מגישים תביעה נגררת, ויש לבחון שאלות של סמכות עניינית, 
השופט או המותב שהרשיע את פלוני, מוסמך לדון בתביעה האזרחית שבאה בעקבותיה-  
•	יש לציין כי התביעה הנגררת, תוגש נגד המורשע והוא בלבד.
•	התביעה תוגש בשל העובדות המהוות את העבירה שבה הורשע.
•	פסק הדין בעניין פלוני הפך לחלוט (לא ניתן לערער עליו עוד).
•	מגיש התביעה האזרחית, ביקש לדון בה בבית המשפט שדן בהליך הפלילי.
•	יצוין כי תביעה מסוג זה, "תביעה נגררת", ברוב  המקרים, אינה ניתנת לסתירה.
•	כמו כן, יצוין, כי גם במצבים שבהם לא ניתן לבקש מבית המשפט להגיש תביעה נגררת, עומדים לרשות פלוני אמצעים אחרים ולא פחות טובים לרשותו לתבוע את פיצוייו מהנאשם, למשל באמצעות תביעה אזרחית עצמאית נפרדת.

השאר תגובה