Loading...

הבלוג שלנו

הסדר טיעון ("עסקת טיעון")

הסדר זה, נערך בין הנאשם לתביעה- לפיו מודה הנאשם בכל העובדות המיוחסות לו בכתב האישום המקורי, או לחילופין, בכתב אישום מתוקן, ובתמורה להודאתו – ממתנת התביעה את עמדתה לגבי רכיבי הענישה השונים.
הסדר טיעון נערך רק לאחר הגשת כתב אישום.
בית המשפט אינו כבול להסדרי טיעון ואינו חייב לאמצם - כאשר לא מתקיים איזון הולם בין טובת ההנאה שמקבל הנאשם לבין האינטרס הציבורי או אם קיים פער של ממש בין העונש המוסכם לבין העונש הראוי, רשאי בית המשפט שלא לאשר את ההסדר ולגזור את דינו של הנאשם כראות עיניו.

דרכי תקיפה של הסדר טיעון שקיבל תוקף :
השגה על הסדר טיעון- המדינה (התביעה)- תוכל לערער על הסדר טיעון שאושר, רק בהתקיים נסיבות חריגות של ממש. 

סגירת תיק בהסדר מותנה –
יש לשים לב, ולא להתבלבל, בין הסדר מותנה, לבין הסדר טיעון, הסדר טיעון נערך בין המאשימה לבין הנאשם, בהליך פלילי, לאחר הגשת כתב אישום, בזמן שהתיק מתנהל בבית המשפט, וכמובן, שמותנה באישור בית המשפט, הסדר טיעון כאמור, כפוף לאישורו של בית המשפט, ובית המשפט אינו כפוף לו, לעומת זאת, "סגירת תיק בהסדר"- הוא הליך שנעשה בטרם הוגש כתב אישום. 

סגירת התיק הפלילי בהסדר מותנה :
לא ניתן לסגור תיק בהסדר בעבירה מסוג פשע, עבירה שעונשה הוא מעל 3 שנים כקבוע בחוק,לכן, כפועל יוצא, ניתן לסגור תיקים בהסדר מותנה, במצב שבו קיימות ראיות מספיקות להרשעה רק בעבירות מסוג  חטא או עוון. 
כמו כן, יש צורך שהתובע יסבור, שסגירת תיק בהסדר, תשרת את האינטרס הציבורי.
רשאי התובע, בהחלטה מנומקת שלא להעמיד חשוד לדין ולהציע לו הסדר.

-	בטרם חותם החשוד על הסכם הוא יכול לעיין בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום.


חריגים : לא ייערך הסדר בעבירות "קלות" – תעבורה, פקודת ביטוח רכב מנועי, וכן בעבירות שניתן להטיל בגינן עיצום כספי, או כופר כסף (לדוגמא מס הכנסה).


•	תנאים להסדר : מתי אפשר להציע הסדר :

א.	העונש שמתאים לחשוד, לדעת התובע אינו כולל מאסר בפועל.

ב.	אין תיקי חקירה פתוחים כנגד החשוד, או משפטים תלויים ועומדים נגד החשוד.

ג.	אין לחשוד רישום פלילי ב-5 שנים שלפני ביצוע העבירה (לרבות תיק שנסגר בהסדר).

•	תנאים שניתן לכלול בהסדר :
 
א.	תשלום קנס לאוצר המדינה או לנפגע עבירה (עד 29,200), אם העבירה נשוא התיק היא בעניין שני בני זוג, בגין עבירת בנייה בביתם, לא יוטל על שניהם קנס הגבוה מ-29,200, יחד, תשלום זה יגבה באמצעות הוצאה לפועל.

ב.	התחייבות חשוד להימנע מעבירה.

ג.	עמידה בתנאי תוכנית טיפול – שיקבע קצין מבחן, ועשויה לכלול עבודות שירות לתועלת הציבור.

ד.	נקיטת אמצעים לתיקון הנזק שנגרם- "מכתב התנצלות", הסכמה להשמדת חפץ" הריסת מבנה וכו'.

ה.	נקיטת אמצעים למניעת ביצוע עבירה דומה – התפטרות, עונש משמעתי, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירייה וכו'.

ככלל, תנאי ההסדר הם לשנה בלבד, למעט החריגים : 1. בהמלצת קצין מבחן, ניתן לקבוע תנאי עמידה בתנאי תוכנית טיפול עד ל-18 חודשים.

•	תוצאות קיום ההסדר :
לאחר שקיים החשוד את תנאי ההסדר- יסגור התובע את התיק, בעילה של- "סגירת תיק בהסדר". כמו-כן, התובע ימסור הודעה למשטרה ולחשוד (לא למתלונן). כאשר קיים החשוד את תנאי ההסדר לא תימסר הודעה למתלונן. יודגש, כי המתלונן אינו רשאי לערור על החלטת המדינה לסיים תיק בהסדר מותנה, למעט מקרים המוסדרים בחוק זכויות לנפגעי עבירה ובתנאים מסויימים, זכאי המתלונן לקבל הודעה על כוונה לסגור תיק בהסדר ואף לתת את דעתו.

השאר תגובה